Autorstwo artykułu w periodyku w języku polskim

E. Szuber – Bednarz, Wybrane aspekty pobytu wojsk należących do sił zbrojnych państw – członków NATO na terytorium Rzeczypospolitej /w/ Poznańskie Zeszyty Humanistyczne II, Poznań 2004, wyd. Rys, ISBN 83-88856-86-3, ss.167-170
E. Szuber-Bednarz, Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność dyscyplinarna członków sił zbrojnych należących do polskich sił zbrojnych /w/ Poznańskie Zeszyty Humanistyczne V, Poznań 2005,wyd. Rys, ISBN 83-88856-92-8, ss.81-84
E. Szuber-Bednarz, Podstawy prawne odpowiedzialności członków sił zbrojnych należących do państw – stron NATO przebywających na terytorium państwa polskiego /w/ Konińskie Forum Naukowe, Konińskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk t. II, zeszyt I, Konin 2006, ss. 44-48
E. Szuber-Bednarz, Podstawy prawne odpowiedzialności członków sił zbrojnych NATO w związku z niedozwolonymi działaniami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej /w/ STUDIA KUPIECKIE, Łódź 2007, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, ISSN – 1428-4561, ss. 81-90
E. Szuber-Bednarz, Zakres podmiotowy pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej /w/ STUDIA KUPIECKIE, Łódź 2007, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, ISSN – 1428-4561,ss. 129-137
E. Szuber-Bednarz, Wybrane aspekty przesłanek zasiedzenia /w/ Poznańskie Zeszyty Humanistyczne XI, Poznań 2008, WYD. Rys, ISBN 1732-1174, ss.63-68
E. Szuber-Bednarz, Wybrane zasady o charakterze praw człowieka w organizacji i postępowaniu sądów /w/ Poznańskie Zeszyty Humanistyczne X, wyd. Rys, Poznań 2008, ISBN 1732-1174, ss. 77-80
E. Szuber-Bednarz, Refleksje na temat zasiedzenia w rzymskim prawie klasycznym, Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, Poznań 2009, wyd. Rys, ISBN 1732-1174, ss. 48-53
E. Szuber-Bednarz, Skutki zasiedzenia /w/ Magazyn Prawniczy Jurysta nr 3-4 z 2009, ISSN 1230-7114, ss. 50-53
E. Szuber-Bednarz, Status prawny komornika – pracodawcy w Nowa Currenda, nr 8/2009, ISSN 1508-0641, ss. 104-124
E. Szuber-Bednarz, Wybrane aspekty zasiedzenia , /w/ Magazyn Prawniczy Jurysta nr 2(193) /2010, ISSN 1230-7114, ss.3-8
E. Szuber-Bednarz, Nabycie własności w drodze zasiedzenia a użytkowanie wieczyste w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, w Zeszyty Naukowe WSPiA, Poznań 2011
E. Szuber-Bednarz, Refleksje na temat rozwiązań antykryzysowych dla pracownika i przedsiębiorcy /w/ Zeszyty Naukowe WSPiA, Poznań 2011
E. Szuber-Bednarz, Ważność postępowania o zasiedzenie w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, ZN WSPiA, Poznań 2011r.
E. Szuber-Bednarz, Świadomość edukacyjna jako podstawa legalnego zatrudniania młodocianego pracownika w świetle wybranych norm prawa międzynarodowego i krajowego, w Homines Hominibus ZN WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu, ISSN 1895-3883, nr 1(8)/2012, ss. 173-185
E. Szuber-Bednarz, Społeczny wymiar skutków prawnych zasiedzenia, w : Przegląd politologiczny nr 4/12, Poznań 2013, ISSN 1426-8876, ss.145-152
E. Szuber-Bednarz, Problem zatrudnienia w regionie nowotomyskim jako kluczowy element dla rozwoju regionu, w : Homines Hominibus, ZN WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu, nr 1(9)/2013, ISSN 1895-3883, ss. 63-74
E. Szuber-Bednarz, Wybrane problemy organizacji administracji publicznej w świetle skuteczności egzekucji administracyjnej, (SEAP), w Przeglad Naukowy Disputatio, t. XX nr 2/2015, Gdańsk 2015, ISSN 1898-3707, ss.85-95