Autorstwo rozdziału (wyodrębnionej części) w monografii w języku polskim

E. Szuber-Bednarz, Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela a tolerancja w świetle uregulowań konstytucyjnoprawnych /w/ Tolerancja a edukacja, Gdańsk 2008 ,wyd. UG, ISBN 978-83-7326-536-3, ss. 389-396
E. Szuber-Bednarz, Legalność zatrudnienia jako forma edukacji społecznej /w/ Edukacja bez granic – mimo barier, Poznań 2008,wyd. WSB, ISBN 978-83-61304-02-9, ss.239-243
E. Szuber-Bednarz, Podstawowe zasady pobytu i przemieszczania się członków sił zbrojnych państw – stron NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a wpływ na bezpieczeństwo państwa /w/ Edukacja dla bezpieczeństwa, Poznań 2008, ISBN 987-83-61304-05-0, ss. 534-543
E. Szuber-Bednarz, Prawnomiędzynarodowe aspekty współczesnych granic /w/ Problem granic w kulturze współczesnej, Toruń 2008, ss. 45-53
E. Szuber-Bednarz, Zasiedzenie nieruchomości lokalowych /w/ Zmiany zachodzące w spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce, Szczecin 2008, wyd. AR w Szczecinie, ISBN 83-923410-0-7, ss.137-147
E. Szuber-Bednarz, Własność a posiadanie – istotne aspekty w procesie dysponowania rzeczą, /w/Edukacja XXI wieku, Poznań 2009r., ss. 95-109
E. Szuber-Bednarz, Elementarne prawa i obowiązki stron stosunku pracy /w/ „Kształcenie jako podstawa rozwoju osobistego i sukcesu zawodowego mieszkańców obszarów wiejskich”, Konin 2009, ISBN 1732-1174, ss. 23-34
E. Szuber-Bednarz, Refleksje na temat świadomości społecznej skutków zasiedzenia, /w/ Edukacja dla bezpieczeństwa, Gdańsk 2009, wyd. UG, ss. 235-243
E. Szuber-Bednarz, Status prawny nauczyciela /w/ Nauczyciel, rozwój zawodowy i kompetencje, Toruń 2010, wyd. Adam Marszałek, ISBN 978-83-7611-700-3, ss. 5-25
E. Szuber-Bednarz, Wpływ nowego kształtu koalicji wojskowej na stan realnego bezpieczeństwa /w/ 20 lat Transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej , wyd. UŁ, Łódź 2010, ss. 139-148
E. Szuber-Bednarz, Terytorium państwa a zwierzchnictwo terytorialne w aspekcie lokalizacji misji dyplomatycznych, /w/ Misje dyplomatyczne w erze przemian cywilizacyjnych. Tradycje i współczesność, Poznań 2011, wyd. WSPiA
E. Szuber-Bednarz, Prawne aspekty przygotowania zawodowego pracownika młodocianego /w/ Edukacja XXI wieku, Poznań 2010, wyd. WSB, ss. 79-88
E. Szuber-Bednarz, Ochrona praw podmiotowych w instytucji zasiedzenia w perspektywie komunikowania międzyludzkiego, w: Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i jego edukacyjne uwarunkowania , Toruń 2011, ISBN 978-83-7611-959-5, ss.84-105
E. Szuber-Bednarz, Instytucja zasiedzenia w prawie międzynarodowym w perspektywie współpracy społecznej pomiędzy narodami, Drohobycz 2011, Wyd. Ministerstwo Wychowania i Nauki, Młodzieży i Sportu Ukrainy, Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu, Drohobycz – Ukraina, 2011, s. 235-243, UDK 316.346.32 053.6+159.992.8(082), BBK C 550.325.1ja 42+JU951.ju51ja43; M-754
E. Szuber-Bednarz, Równouprawnienie jako przesłanka pozytywna w kształtowaniu postaw społecznych nowoczesnego społeczeństwa edukacyjnego w świetle ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, Zakopane – Poznań, 2012
E. Szuber-Bednarz, Nauka wsparciem dla samorządowych procesów adaptacyjnych czyli nowe formy współpracy samorządu terytorialnego różnych szczebli ze środowiskiem akademickim, w: B. Dolnicki, Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012, ISSN1897-4392, ss.539-549,
E. Szuber-Bednarz, Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne czy także wspomaganie osiągania celów administracyjno-prawnych drogą stosowania w coraz szerszym zakresie umowy jako cywilnoprawnej formy działania?, w : A. Doliwa S.Prutis (red.) Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne, t.III, Warszawa 2012, ISSN 1897-4392 ss. 96-119
E.Szuber-Bednarz, Równouprawnienie jako przesłanka pozytywna w kształtowaniu postaw społecznych nowoczesnego społeczeństwa edukacyjnego w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w: Edukacja Jutra, (K. Denek, red.)Sosnowiec 2012, ISBN 978-83-61991-02-1,.ss.233-242
E. Szuber-Bednarz, Ewolucja procedur w funkcjonowaniu administracji publicznej w związku z oczekiwaniami nowoczesnego społeczeństwa, Kraków 2012, wyd. Wolters Kluwer, (SEAP)
E. Szuber-Bednarz, Sądownictwo arbitrażowe w międzynarodowym obrocie gospodarczym – refleksje wybrane, Poznań 2012r. ( w druku)
E. Szuber-Bednarz, Upadek ZSRR a wpływ na stan bezpieczeństwa europejskiego, Gorzów 2012 ( w przygotowaniu)
E. Szuber-Bednarz, Bezpieczeństwo imprez masowych a przestrzeganie fundamentalnych praw człowieka w RP, Poznań 2012 ( w druku)
E. Szuber-Bednarz, Ewolucja procedur w funkcjonowaniu administracji publicznej w związku z oczekiwaniami nowoczesnego społeczeństwa, w: J. Zimmermann, P. Suwaj, Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, Warszawa 2013, ISSN 1897-4392, ss.164-174
E. Szuber-Bednarz, Bezpieczeństwo wewnętrzne a zagrożenia. Wpływ zmian terytorialnych na stan bezpieczeństwa wewnętrznego, w: Sposoby Pojmowania bezpieczeństwa w wybranych obszarach życia publicznego(K. Flaga –Gieruszyńska), Gorzów Wielkopolski 2013r., ISBN 978-83-63134-10-5, ss. 169-190
E. Szuber-Bednarz, Wybrane aspekty konstytucyjnego prawa do opieki zdrowotnej w Polsce w stanach wyjątkowych i nadzwyczajnych, w: K.F.Bolt, red., Prawne aspekty reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce, Gdynia 2013r., ISBN 978-83-904267-3-0, ss. 87-100,
E. Szuber-Bednarz, Wizja i misja regionu nowotomysko-grodziskiego jako wyznacznik rozwoju, w: Strategia zarządzania zmianą gospodarczą w regionie nowotomysko-grodziskim, Poznań 2013, ss. 57-78
E. Szuber-Bednarz, Wpływ konfliktów międzynarodowych na rozwój dyplomacji państw Europy Środkowowschodniej, Toruń 2013r.,
E. Szuber-Bednarz, Edukacja jako wstęp do eliminacji bezrobocia oraz doskonalenia kadr w regionie nowotomysko-grodziskim, w: zarządzania zmianą gospodarczą w regionie nowotomysko-grodziskim, Poznań 2013, ss. 159-174
E. Szuber-Bednarz, Podniesienie rangi udziału społeczności lokalnej w procesie podejmowania decyzji dotyczących inwestycji szansą na większe zaangażowanie społeczne i rozwój samorządu terytorialnego czy zagrożeniem dla rozwoju tego samorządu, w :B. Dolnicki (red.) Partycypacja społeczna w samorządzie lokalnym, Warszawa 2014, ISSN 1897-4392, ss.122-132,(WSB)
E. Szuber-Bednarz, Wpływ zmian terytorialnych na stan bezpieczeństwa w Europie, w: Edukacja dla bezpieczeństwa. Prawno-kulturowe problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej (red. M. Borkowski, M. Stańczyk-Minkiewicz), Poznań 2014, ISBN 978-83-61304-90-6, ss. 145-155
E. Szuber-Bednarz,Terytorium jako podstawa współczesnego bezpieczeństwa i stabilności państwa w prawie międzynarodowym, w: Holistyczna ocena bezpieczeństwa- aspekt współczesny, red. M. Będzimirowski, J. Zawadzki, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-7556-674-I, ss.245-257
E. Szuber-Bednarz, Budżet partycypacyjny a zasada jawności działania samorządu terytorialnego, Katowice 2014(w druku)
E. Szuber-Bednarz, Wpływ dyplomacji europejskiej na stan przestrzegania praw człowieka w świetle wybranych konfliktów międzynarodowych, Bydgoszcz 2014, w druku
E. Szuber-Bednarz, Współczesne problemy zmian terytorium państwowego w prawie międzynarodowym. , Szczecin 2014 , w druku
E. Szuber-Bednarz, Wybrane aspekty przesłanek zasiedzenia w prawie polskim w kontekście poszanowania praw człowieka i uzyskania prawa własności przez związek wyznaniowy., w : J. Piskorski (red.) w druku
E. Szuber-Bednarz, Wpływ zasiedzenia nieruchomości na charakter uprawnień właścicielskich w przypadku objęcia nieruchomości granicami parku narodowego, w: Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych, ISBN 978-83-208-2199-4, Roskosz 2015r. , ss. 310-319
E. Szuber-Bednarz, Wpływ konfliktów międzynarodowych na rozwój dyplomacji państw Europy Wschodniej, Toruń 2015
E. Szuber-Bednarz, Formy aktywizacji zawodowej a funkcjonowanie kobiet na rynku pracy, Poznań 2015
E. Szuber-Bednarz, Wpływ różnorodności kulturowej na rozwój konfliktów o zasięgu międzynarodowym, w: Idea wielokulturowości jako wyzwanie. Dyskurs religijny, kulturowy i społeczny, Bydgoszcz 2015, ISBN 978-83-89914-83-5, ss.179-191
E. Szuber-Bednarz, Wybrane problemy organizacji administracji publicznej w œwietle skutecznoœciegzekucjiadministracyjnej., Problems of the organization of public administration in the aspects of the effectiveness of administrative enforcement, w; Disputatio t. XX, Gdańsk 2015, ss. 85-95
E. Szuber-Bednarz, Wpływ zmian w doktrynach obronnych wybranych państw ościennych na stan bezpieczeństwa Polski w XXI wieku, w : Bezpieczeństwo Narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian., Warszawa 2016 ISBN 987-83-8085-037-8, ss.90-104
E. Szuber-Bednarz, Wpływ zmian terytorialnych na międzynarodową ochronę praw człowieka, w: Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych, T. VI, Bydgoszcz 2016, ISSN 1899-4601
E. T. Szuber-Bednarz, Status prawny bezpaństwowców i cudzoziemców w aspekcie zmian terytorialnych, Gorzów Wielkopolski 2016, ISSN2543-6961, ss.167-179
E. T. Szuber-Bednarz, Realizacja zabezpieczeń wierzytelności w sądowym postępowaniu egzekucyjnym w praktyce , Lublin 2017 (w druku)
E. T. Szuber-Bednarz, Skuteczność egzekucji a bezpieczeństwo gospodarcze Polski w świetle projektu nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji., Lublin, 2018
E. Szuber-Bednarz, Wpływ dyplomacji na stan przestrzegania praw człowieka w świetle wybranych konfliktów międzynarodowych [w:] Dyplomacja europejska wobec wyzwań XX i XXI wieku, pod red. E. Alabrudzińskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, 266 ss., ISBN 978-83-8019-648-3,
E. Szuber-Bednarz, Efektywna ochrona prawna właściciela nieruchomości a zasiedzenie, Częstochowa 2018
E. Szuber-Bednarz, Autonomiczne źródła prawa pracy w samorządzie terytorialnym w Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2018